Back to Top

ARCHITEKTURA


URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ ZÁLESÍ – KRČ

Semestrální práce 2. ročníku magisterského studia v ateliéru Ing. Arch. Zdeňka Rothbauera

Spoluautor: Bc. Pavel Hanák

Řešené území je součástí městské části Prahy 4 a městského obvodu Prahy 4. V souvislosti s plánovanou výstavbou metra linky D lze očekávat výrazný rozvoj a stavební ruch v blízkosti stanic. IPR jako poměrně klíčovou lokalitu označuje předpolí Thomayerovy nemocnice a její vazbu na výstup z metra. Toto místo byse mohlo stát novým těžištěm lokality. Důležitým bodem zadání je též propojení severního výstupu metra a Thomayerovy nemocnice.

Samotná urbanistická studie se zabývá územím čítající 38,9 ha. Propojení s nemocnicí je řešeno formou platformy v šíři náměstí a překrývá tak rušnou Vídeňskou ulici. Tímto způsobem je zajištěn bezproblémový přístup k nemocnici a její kontakt s novou zástavbou. Výškový rozdíl je pak řešen jedním až dvěmi patry garáží pod zemí, násypy, svahováním, samotnými budovami a vyrovnávacími venkovními schodišti. Garáže slouží rezidentům, Thomayerově nemocnici, kancelářským budovám i nově vznikajícímu obchodními centru. Jeho kapacita však může poskytnout též parkování formou P+R, jelikož je lokalita díky plánované lince metra D velice dobře dostupná jak z centra, tak z Jižní spojky. 

Návrh se snaží navázat a doplnit stávající urbanistické struktury. Na Thomayerovu nemocnici reaguje poměrně striktní blokovou zástavbou kolem hlavního náměstí. Jejich velikost a umístění výchází z pavilonů nemocnice. Směrem na východ se bloky rozpadají a vytváří tak poloveřejné prostory, které jsou pouze pro pěší. Tyto rozpadlé bloky mají o půl patra vyvýšené společné zahrady a stávají se tak místem setkávaní obyvatel daných domů. Hlavní osou celého území je protažení ulice Štúrova, která je dosti frekventovaná chodci. Dochází tak k propojení rozsáhlého sídliště Krč, nové urbanistické struktury s výlezem z metra a nádraží Praha Krč. Tato třída též protíná druhé náměstí parkového typu, v severní části plynule klesá po terén a ústí do podchodu, nad nímž je ulice U Krčského nádraží a železnice. Pohledovou osu třídy uzavírá sloupová dominanta. V jižní části se zástavba rozpadá do deskových domů a reaguje na panelové, převážně deskové domy sídliště. Ty jsou orientovány v kolmém směru na budovy Thomayerovy nemocnice. Tímto způsobem je dosaženo zakládní ortogonální sítě nové zástavby. Severní část území navazuje na starší zástavbu rodinných domů uspořádaných do poloviny vějíře. Urbanistické řešení vějíř doplňuje formou rodinných domů a viladomů. Důležitým místem je i křižovatka ulic Vídeňská, Zálesí a Thomayerova. Zde je křižovatka podpořena dostavěním deskového bytového domu naproti výjezdu z platformy, objektu obchodního centra vyrovnávající terénní výškové rozdíly a administrativní budovou kryjící zčásti nemocnici zároveň před hlukem. 

Poměrně automobily frekventovanou komunikací je ulice Štúrova. Kvůli tomu je navržen na východním okraji řešeného území obchvat, jenž plynule navazuje na ulici Sulická a tvoří tak spojku na Pankrác. Podél původní trasy ulice Štúrova je terénní zlom, který je vyřešen deskovou zástavbou, která má jedno až dvě podlaží z východní strany pod zemí, ze strany druhé do ulice mají klasickou fasádu. Mezi domy je pak terénní zlom vyrovnán opět schodišti. Ve dvou objektech daného místa je umístěna škola. Ve zcela nadzemní části těchto objektů jsou podlaží obytná se zahradami. Tímto řešením došlo k částečnému oddělení a zklidnění lokality rodinných domů a vil, k vyřešení terénu a též plynulejšímu přechodu z kompaktní zástavby až k drobným solitérům. V tomto místě byla odstraněna nevhodná zástavba čítající vysokopodlažní hostel a teplárnu, která by se přemístila do suterénu jednoho z bloků. Nová síť ulic v západní části území s rodinnými domy je rozvžena tak, aby navazovala částečně na vějíř v severní části, ale též na síť ulic v části jižní. Řešené území se takto zapojí do šišího urbanistického kontextu a doplní tak genius loci dané lokality.

Z hlediska využití se jedná o polyfunkční městskou strukturu s převažujícím bydlením, které čítá 50 %. V centrální oblasti řešeného území je navžen 

v přízemí parter sloužící službám, restauracím a obchodům. Budovy sloužící administrativě jsou umístěny v méně klidných částech. Dvě dostavované budovy nalézající se ve východní části hlavního náměstí připadají nemocnici. Jejich přízemím vjíždějí a vyjíždění sanitky nemocnice. Též se v nich nalézají výtahy sloužící bezbariérovému přístupu. 

Uliční profily jsou navrženy v dostatečné šířce tak, aby poskytly možnost výsadby stromů, umístění zelených pásů, parkování či posezení zahrádek restaurací a kaváren. Zeleň na hlavním náměstí je upravovaná a opečovávaná, na druhém náměstí spíše parková. Předprostor vstupu nemocnice je dlážděný.